מס' כרטיס 118804  מדור ומדף: קנב-פ
 
הנהלת תלמוד תורה "שארית ישראל"
מודיעה על רישום תלמידים
פתח תקוה תרצז