מס' כרטיס 118823  מדור ומדף: קנב-נ
 
אל ידידנו אנ"ש
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
מינוי ה"ר משה אליהו גערליצקי ע"ד המעמד
עם תרגום לאידיש
נ.י. תשד