מס' כרטיס 118828  מדור ומדף: קנב-נ
 
אל ידידינו אנ"ש די בכל אתר ואתר
בארצות הברית וקאנאדא
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
לטובת כולל חב"ד. נדפס באג"ק ח"ו א'תריג
נ.י. תשב