מס' כרטיס 118845  מדור ומדף: קנב-נ
 
אל אחינו בני ישראל בארצות הברית
וקנדה החרדים לדבר ד'
ועד לחזוק התורה והיהדות בארצות הברית
וקנדה. על ידי הסתדרות המזרחי באמריקה
קריאה להחזקת היהדות בלה"ק ובאידיש
נ.י. חש"ד