מס' כרטיס 118853  מדור ומדף: קנב-נ
 
דזייקאבסאן, ישראל
קריאה לעזרת "בית רבקה" בברונזוויל
נ.י. תשה
באידיש ואנגלית