מס' כרטיס 118855  מדור ומדף: קנב-נ
 
זכרונות פון ליובאוויטשער רבי'ן
אין "מארגען זשורנאל" פאנגט זיך אן דרוקען
מאנטאג, דעם 21טען אקטאבער
נ.י. תשא