מס' כרטיס 118859  מדור ומדף: קנב-נ
 
חברת עדינו
מענטליק, מרדכי ב"ר פנחס
זלמנוב, שמואל
ע"ד התייסדות החברה בצירוף מכתב אדמו"ר
נ.י. תשה