מס' כרטיס 118865  מדור ומדף: קנב-נ
 
לאהובי אחי בני ישראל שבארצות הברית
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
להצלת תלמידי תו"ת אידיש ואנגלית ב2 דפים
נ.י. תש
נדפסה באג"ק ח"ה א'קפא