מס' כרטיס 118866  מדור ומדף: קנב-נ
 
אל קהל עדת ישראל בארצות הברית וקנדה
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
נדפסה באג"ק ח"ה א'קצו
נ.י. תש
אידיש ב2 ע'.