מס' כרטיס 118869  מדור ומדף: קנב-נ
 
אל כל אחינו בני ובנות ישראל בכל
מקום שהם, ה' עליהם יחיו!
צו דעם היינטיגען תענית צבור און נאך איהם
נ.י. תשג
נדפס באג"ק ח"ז א'תתצג