מס' כרטיס 118884  מדור ומדף: קנב-נ
 
חברה צמח צדק נוסח האר"י ז"ל
184 הענרי סטריט, ניו יורק
צוועק פון דיזען מיטינג: שטרייך אווענד
אפריל דעם 7טען אין אונזער שול
נ.י. חש"ד