מס' כרטיס 118886  מדור ומדף: קנב-נ
 
אל תלמידי הישיבות
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
סדר העבודה בימים הנוראים. נדפס באג"ק ח"ו
אגרת א'תתסה
נ.י. תשב