מס' כרטיס 118907  מדור ומדף: קנב-פ
 
וויכטיגע נייעס פאר פילאדעלפיער אידן
געעפנט ישיבת אחי תמימים לויבאוויטש
אויך א פאראקיעל סקוהל. רעגיסטראציע יעדען
טאג.
פילידלפיה חש"ד