מס' כרטיס 118909  מדור ומדף: קנב-נ
 
דריטער קול קורא פון ליובאוויטשער
רבי'ן
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
דערשיינען אינם "טאג" יג תמוז
נ.י. תשא
נדפס באג"ק ח"ה א'תפ