מס' כרטיס 118921  מדור ומדף: קנב-מ
 
חברת עץ חיים ויגדיל תורה
3 הזמנות להשתתף בעריכת הילולא להצדיקים
רבי מאיר בעל הנס. ר' עמרם בן דיוואן.
ר' רפאל אבן צור.
מרוקו [] חש"ד