מס' כרטיס 118941  מדור ומדף: קנב-תת
 
אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ד'
שחור, מנחם מענדל
בגרמנית ובלה"ק. בקשה לשלוח מחיר ספרו