מס' כרטיס 118942  מדור ומדף: קנב-י
 
אחינו מרחמינו!
ראש הרבנים באה"ק והועד הכללי לעדת הספרדי
קריאה לעזרת העניים בירושלים בלה"ק, ערבית
באותיות לה"ק ובצרפתית. בחתימת
אלישר, יעקב שאול
ואלירו, חיים אהרן
מאטאלון יעקב שמעון
ירושלים חש"ד