מס' כרטיס 118954  מדור ומדף: קנב-ט
 
הודעה גלויה
שלא יכנסו שד"ר בקופות המיוחדות לאחינו
הספרדים ואחינו האשכנזים בחתימת גבאי כולל
וואהלין, עסטרייך, רייסין וקארלין
טבריה תרמז