מס' כרטיס 118956  מדור ומדף: קנב-י
 
בריש כל אתוון וכתב הנשתוון
קריאה לעזרה לציבור הספרדים בירושלים
עם חתימת רבני הספרדים וגם מהאשכנזים
ירושלים תרח
בטופס שלפננו הנמען הוא ה"ר יעקב אבן צור