מס' כרטיס 119220  מדור ומדף: קנב-ב
 
א  וויטיגער קאנפערענץ
דער גרויסע גאסט..דער ליובאוויטשער רבי..
ר' יוסף יצחק שניאורסאן שליט"א.. דיזען
מאנאט פאהרט.. ארויס פון ניו יארק אויף
די איינלאדנוג פון שיקאגא, פילאדעלפיע און
באלטימאר..באסטאן זאל אויך באזוכט ווערען
..ספעשעל מיטינג י"ג כסלו
בוסטון תרצ
באידיש ובאנגלית
אוסף הורביץ