מס' כרטיס 119227  מדור ומדף: קנא-תת
 
גזירת עירין
שגזרו רבותינו הקדושים בדבר מעות ארה"ק
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
עם כתובת כולל חב"ד באנגלית
אוסף הורביץ