מס' כרטיס 119230  מדור ומדף: קנב-ב
 
אן אפיל פון ליבאוויטשער רבין
צו די אידען פון אמעריקא.
וועגען דיעזען צוועק רופען מיר א ספעשיאל
מיטינג פון חסידי חב"ד.. פון באסטאן
והסביבה. אין בית הכנסת צמח צדק, טשעלסי
זונטאג..ב' ניסן
בוסטון תרפז
אוסף הורביץ