מס' כרטיס 119233  מדור ומדף: קנב-נ
 
ועד הפצת דא"ח
פאריס, אברהם
משיחת אדמו"ר מוהריי"צ בעת חנוכת הבית של
בנין 770, ובענין
תשובה תפלה וצדקה
נ.י. תש
אוסף הורביץ