מס' כרטיס 119234  מדור ומדף: קנב -נ
 
אגודת חסידי חבד דארצות הברית וקנדה
צו אללע אונזערע ברידער חסידים אין
אמעריקא.
תיאור עבודתו של אדמו"ר מוהריי"צ ברוסיא
וגאולתו בי"ב תמוז. קריאה להתוועדות ביום
זה. משלוח מברקי ברכה לרבי בריגא. ותמיכה
במוסדותיו. חתום ע"י רבני חב"ד בארה"ב
נ.י. חש"ד
אוסף הורביץ