מס' כרטיס 119239  מדור ומדף: קנב-נ
 
לערנען אייערע קינדער תורה און חכמה
על טהרת הקדש?
ישיבה ומתיבתא המרכזית תומכי תמימים
ליובאוויטש
קריאה לרישום הילדים למוסדות הישיבה
באידיש ובאנגלית
נ.י. חש"ד
אוסף הורביץ