מס' כרטיס 119241  מדור ומדף: קנב-נ
 
וויכטיגע ווענדונג פון כ"ק אדמו"ר
שליט"א דליובאוויטש
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
לתמיכה בישיבת תות"ל (אגרת ב'תח) עם תרגום
אנגלית
נ.י. תשד
אוסף הורביץ