מס' כרטיס 119252  מדור ומדף: קנב-ב
 
אידישע עלטערען
בריינגט אייערע קינדער אין ליובאוויטשער
ישיבה. דארטשעסטער, מאסס.
באידיש ובאנגלית
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ