מס' כרטיס 119253  מדור ומדף: קנב-ב
 
וויכטיגע נייעס
מיר האבען געעפענט א ליובאוויטשער ישיבה
"אחי התמימים" אין.. דארטשעסטער
באידיש ובאנגלית
בוסטון חש"ד
באידיש ובאנגלית
אוסף הורביץ