מס' כרטיס 119254  מדור ומדף: קנב-נ
 
ווערטהע פריינד
ישיבות תומכי תמימים דליובאוויטש
קריאה לעזרת הישיבה והודעה של שילוח תה
מטעם הישיבה לכבוד פסח. על החתום:
קריימער, חיים זלמן
נ.י. חש"ד
אוסף הורביץ