מס' כרטיס 119256  מדור ומדף: קנב-ב
 
אזהרה לשבת
ועד השבת דאגודת הרבנים
..ניט עסען די ברויט וואס ווערט געבאקען
אום שבת
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ