מס' כרטיס 119275  מדור ומדף: קנב-נ
 
דברי כ"ק אדמו"ר
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
בליל י"ט כסלו תרצ"ב. אודות כולל חב"ד
באידיש
נדפס כעלון ממשרד כולל חב"ד בניו יורק
נ.י. חש"ד
מאוסף הורביץ