מס' כרטיס 119299  מדור ומדף: קנב-ב
 
הספד ישראל
אויף רבינו ישראל מאיר הכהן ה"חפץ חיים"
מאנטאג 23 טען אקטאבער. די מספידים:
הרב יוסף דוב סאלאווייטשיק. הרב יוסף מאיר
דזייקאבסאן. הרב דובער חייט
בוסטון תרצד
אוסף הורביץ