מס' כרטיס 119316  מדור ומדף: קנב-ב
 
הזכרה מיטינג
נאך די הרוגים אונד פארברענטע בוימער אין
ארץ ישראל
א גרויסער מעמאריאל מיטינג 18טען אוגוסט
בוסטון תרצו
אוסף הורביץ