מס' כרטיס 119323  מדור ומדף: קנב-ב
 
בעקאנטמאכונג
וויכטיגע נייעס פאר באסטאנער יודענטום
צו גרינדען אין באסטאן א ישיבה
בוסטון תרצא
באידיש ובאנגלית
אוסף הורביץ