מס' כרטיס 119329  מדור ומדף: קנב-ב
 
ארץ ישראל לעם ישראל, ע"פ תורת ישראל
מזרחי
צו קומען שטימען פאר דעליגאטען צום
ציוניסישען קאנגרעס זונטאג 23טען דזשון
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ