מס' כרטיס 119332  מדור ומדף: קנב-ב
 
אידישע קינדער אין באסטאן סקולס
פריי פון קריסטמעס פייערונג
חברה "נירא" מבאסטאן
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ