מס' כרטיס 119336  מדור ומדף: קנב-ב
 
ווארנונג אין צייט
ועד העיר דבוסטון
באסטענער אידען וואכט אויף פערהיט א
גרוסען געפאהר! די 6טע מכה פון מצרים -דער
היישעריק האט זיך באזעצט אין באסטאן
קריאה לאסיפה נגד המהרסים היהדות ביום ג'
מאי 13
בוסטון תרפט []
אוסף הורביץ