מס' כרטיס 119341  מדור ומדף: קנב-ב
 
וויכטיגע נייעס פאר דארטשעסטער אידען
אגודת ישראל שוהל אנשי ספרד
ספעציעלען מנין פאר אלע יונגע בויעס און
מיידלאך. דיעזען יום כפור
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ