מס' כרטיס 119346  מדור ומדף: קנב-י
 
אחים יקרים
ישיבת תורת אמת ירושלים
קריאה לעזרת הישיבה בחתימת הרבנים
שלמה זלמן האוולין. שלמה י"ל אליעזראוו
עם מכתבי אדמו"ר מוהרש"ב ואדמו"ר מוהריי"צ
והרבנים אברהם יצחק הכהן קוק
יוסף חיים זאנענפעלד
ירושלים חש"ד
אוסף הורביץ