מס' כרטיס 119347  מדור ומדף: קנב-י
 
גוטהארציגער פריינד!
ישיבת תורת אמת ירושלים
מגבית לקראת השנה החדשה בחתימת הרבנים
שלמה זלמן האוולין. אלתר שמחאוויץ
משה ארי' לייב שפירא. מ. דובער רבקין.
שמעון גליצנשטיין.
עם מכתבי אדמו"ר מוהרש"ב ואדמו"ר מוהריי"צ
והרבנים אברהם יצחק הכהן קוק
יוסף חיים זאנענפעלד
ירושלים חש"ד
אוסף הורביץ