מס' כרטיס 119348  מדור ומדף: קנב-י
 
יתומים זיינען מיר געבילבען, אן א
פאטער.
כולל חב"ד
לאחר הסתלקות אדמו"ר מוהריי"צ בצירוף
המכתב האחרון לטובת הכולל מכ"א טבת תש"י
עם תמונתו
ירושלים תשי
אוסף הורביץ