מס' כרטיס 119358  מדור ומדף: קנב-ב
 
ארבעטער פן דארטשעסטער
ארבעטער קולטור ליג פון דארטשעסטער
איר זייט געלאדן צו באצוכן דעם נייעם
ארבעטער צענטער
בוסטון חש"ד
אוסף הורביץ