מס' כרטיס 119371  מדור ומדף: קנב-ב
 
איבעראשענדע נייעס פאר דארטשעסטער
און מעטעפען!
ועד העיר דבוסטון והסביבה
א גרויסער מאסמיטינג אין דער אגודה שוהל
ר' ל.מ. עפשטיין און אלעקסאנדער ברין
וועלען אייך ערקלערען די אידישע פראגע
זונטאג 17טען מאי. אידיש ואנגלית
בוסטון תרצא
אוסף הורביץ