מס' כרטיס 119372  מדור ומדף: קנב-ב
 
איבעראשענדע נייעס פאר דארטשעסטער
ראקסבורי און מעטעפען
ועד העיר דבוסטון והסביבה
א גרויסער מאסמיטינג אין קאנגרעגיישאן
בית-אל. זונטאג 8טען טאוועמבער. באריהמטע
רבנים און פראמינענטע רעדנער פון באסטאן
וועלען אייך ערקלערען די אידישע פראגע
זונטאג 17טען מאי. אידיש ואנגלית
בוסטון תרצא
אוסף הורביץ