מס' כרטיס 53453  מדור ומדף: קנא-מ
 
אזהרה גדולה לאפרושי מאיסורא
שפירא, חיים אלעזר ב"ר צבי הירש
ועוד רבנים, אודות המקוה במאריענבאד
מונקאטש [] תרעח
2°. 4 דף.