מס' כרטיס 86841  מדור ומדף: קנא-א
 
טראנספורט ממקום בבית הכנסת
נוסח שטר, שהתמלא בכת"י: אמ"ד תרנ"ה
ועוד טופס, רק חלק, שנדפסו שטרות משני
עבריו. נדפס בכתיבה אשכנזית רהוטה
אמשטרדם [] חש"ד
עלון. 2416 ס"מ.