מס' כרטיס 86847  מדור ומדף: קנא-תת
 
גזירת עירין
שגזרו רבותינו הקדושים בדבר מעות ארה"ק
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
עלון. 1820 ס"מ.