מס' כרטיס 86867  מדור ומדף: קנא-א
 
בסימנא טבא מודעא רבא
מודעה על הדפסת ספרים ע"י המדפיס
פרופס, אברהם
אמשטרדם תקלח (לערך)
עלון. 3519 ס"מ.