מס' כרטיס 86886  מדור ומדף: קנא-ו
 
מה גבר בגוברין
כתב שליחות מעה"ק צפת
ויניציאה תקסב
עלון. 1629 ס"מ.