מס' כרטיס 86900  מדור ומדף: קנא-ל
 
וידבר דוד
מארוני, דוד יעקב
שיר לכבוד מה"ר אברהם ברוך פיפירנו
ליוורנו תריז
2°. גליון בן שני דפים.